Menu Close

Medicininė reabilitacija

Medicininė reabilitacija – tai kompleksinis medicininių reabilitacijos priemonių (kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, ortopedinių ir techninės pagalbos priemonių, psichologinės ir socialinės pagalbos, fizioterapijos, gydymo vaistais ir dieta, pacientų ir jų artimųjų mokymo) taikymas, siekiant atkurti sutrikusias paciento biopsichosocialines funkcijas arba, esant negrįžtamiems organizmo pakitimams, jas kompensuoti, arba palaikyti pasiektą paciento biopsichosocialinio funkcinio pajėgumo lygį.

Medicininę reabilitaciją pacientui skiria ir siuntimą išrašo jį gydantis gydytojas, įvertinęs diagnozę, sveikatos būklę, ligos sunkumą (atsižvelgdamas į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas). Gydantysis gydytojas nustato reabilitacijos trukmę ir sprendžia, ar reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos ambulatoriškai, ar stacionare. Kokia reabilitacinio gydymo rūšis ir gydymo trukmė bus pasirinkta, priklauso nuo paciento būklės ir ligos sunkumo.

Siuntimą išrašantis gydytojas turi nurodyti bent 3 gydymo įstaigas, kuriose yra teikiamos reikiamos paslaugos. Įstaigą visoje Lietuvoje pacientas turi teisę laisvai pasirinkti pats. Gydytojui paskyrus reabilitacinį gydymą pacientui nereikia rūpintis jokiomis pažymomis. Siuntimo dokumentus sutvarko siunčiantysis gydytojas kartu su teritorine ligonių kasa. Pacientui tereikia telefonu susisiekti su pasirinkta reabilitacijos įstaiga ir suderinti atvykimo datą. Atvykus į reabilitacijos įstaigą reikės pateikti gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Medicininė reabilitacija taikoma asmenims po sunkių operacijų ir traumų ar sergantiesiems lėtinėmis ligomis. Šios paslaugos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtintų aprašų nuostatomis.

Turite klausimų? Ligonių kasoms juos galite pateikti el. paštu info@vlk.lt arba bendruoju telefono numeriu +370 5 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.

Medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams ir suaugusiesiems teikiamos keliais etapais.

Pirmasis etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Asmenims pagal indikacijas skiriamos pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, fizioterapija, masažas, logopedo užsiėmimai ir kt.).

Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, paciento biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį turi įvertinti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Jei atlikus pirmojo reabilitacijos etapo priemones funkcijos tebėra sutrikusios, gydantysis gydytojas, pasikonsultavęs su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, sprendžia, ar reikalingas tolesnis reabilitacinio gydymo etapas.

Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, medicininė reabilitacija tęsiama antruoju arba trečiuoju reabilitacijos etapu. Asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija (antrasis etapas), skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas).

Vaikams, kuriems nėra galimybių suteikti pirmojo etapo paslaugas, antrojo ir trečiojo medicininės reabilitacijos etapų paslaugos skiriamos po fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos, kurios metu įvertinami vaiko biosocialinių funkcijų sutrikimai ir rekomenduojama atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslauga (antrasis ir (ar) trečiasis etapas).

Antrasis etapas. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos specializuotose stacionariniuose reabilitacijos skyriuose, kurie veikia daugiaprofilinėse ligoninėse, reabilitacijos ligoninėse, sanatorijose. Stacionarinė reabilitacija skiriama ligoniams po labai sunkių ligų ir traumų. Reabilitacijos paslaugos stacionariniuose reabilitacijos skyriuose teikiamos 6 dienas per savaitę.

Trečiasis etapas. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Paslaugos skiriamos, kai biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės reabilitacijos etapo ir paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus arba kai biosocialinės funkcijos neatsistato po pirmojo reabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė reabilitacija.

Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

Pakartotinė, palaikomoji ir palaikomoji reabilitacija namuose skiriama:

  • asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis;
  • asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis;
  • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis.

Pakartotinė reabilitacija skiriama pirmuosius 2–3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių, nurodytų Įsakymu patvirtintuose aprašuose.

Palaikomoji reabilitacija taikoma asmenims pradedant trečiaisiais–ketvirtais metais po nustatyto darbingumo sumažėjimo pripažinimo, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos Įsakymu patvirtintuose aprašuose.

Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama asmenims, baigusiems antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis dėl priežasčių nurodytų Įsakymu patvirtintose aprašuose.

Skiriant medicininės reabilitacijos paslaugas atsižvelgiama ir į gydymo įstaigai einamaisiais metais pacientų siuntimui  į medicininę reabilitaciją skirtus asignavimus, t. y., įstaiga dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo su teritorine ligonių kasa sudaro sutartį, kurioje numatoma metinė lėšų suma medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidoms apmokėti.

Medicininę reabilitaciją pacientui skiria ir siuntimą išrašo jį gydantis gydytojas, įvertinęs paciento diagnozę, sveikatos būklę, ligos sunkumą bei fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas. Gydantis gydytojas taip pat sprendžia, ar reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos ambulatorinėmis, ar stacionarinėmis sąlygomis.

Reabilitacijos įstaigą pacientas gali pasirinkti pats arba rekomendavus gydytojui, kai gydantysis gydytojas jį informuoja apie reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas.

Jei gydantysis gydytojas siunčia pacientą į ambulatorinę reabilitaciją, o pacientas nori vykti į stacionarinę reabilitacinę įstaigą (sanatoriją), už nakvynę ir maistą jis turi susimokėti pats (jei pageidaus maitintis ir gyventi sanatorijoje).

Iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, suaugusieji gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. Į stacionarinę reabilitaciją (reabilitaciją II) iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų pacientai (išskyrus pacientus, kuriems buvo atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas) gali būti siunčiami tik išimties tvarka, prieš tai informavus teritorinę ligonių kasą ir pateikus jai išsamų prašymą raštu.

Į reabilitaciją dėl tos pačios ligos suaugę apdraustieji pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

Vaikai iki 8 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. Į medicininės reabilitacijos įstaigas vykstančius kelis tos pačios šeimos vaikus lydi tik vienas slaugantis asmuo. Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai galėtų būti lydimi slaugančio asmens, jei vaikui yra nustatytas neįgalumas arba gydytojų konsultacinė komisija nustatė, kad reikalinga slauga dėl adaptacijos ar elgesio sutrikimų, dėl sunkių centrinės ar periferinės nervų sistemos, atramos-judamojo aparato pažeidimų, traumų, operacijų.

Visa bazinė medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, kaina kompensuojama apdraustiesiems asmenims:

  • vaikams iki 18 metų;
  • asmenims, pripažintiems nedarbingais, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą.

90 procentų bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos kompensuojama šiems apdraustiesiems:

  • vaikams iki 7 metų;
  • asmenims iki 18 metų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais.

Ambulatorinės ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos yra kompensuojamos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

Naudodamiesi gydymo įstaigų, teikiančių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, paieškos sistema galite pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje gali būti teikiamos jums reikalingos paslaugos. Su šioje sistemoje esančiomis įstaigomis teritorinės ligonių kasos sudarė sutartis dėl medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Paieškos lange įrašius ligų grupę ar gydymo rūšį, pateikiamas įstaigų sąrašas ir nurodomas laisvų vietų skaičius.

Už duomenų teikimą ir atnaujinimą šioje informacinėje sistemoje atsako gydymo įstaigos: duomenys apie esamą laisvų vietų skaičių turi būti atnaujinami kiekvieną darbo dieną.

Pastebėję netikslumų sistemoje, praneškite apie tai bendruoju ligonių kasų el.pašto adresu info@vlk.lt

Skip to content